• Update Aankoop Wijnberg (bij nr. 12)

  • In het zomernummer van 2016 (Mecsek Magazine nr. 12) besteedde ik aandacht aan de vereenvoudigde procedure die gevolgd kan worden bij de aankoop van een perceel op de wijnberg (‘zártkert’). Aanvankelijk gold deze mogelijkheid t/m 31-12-2016. Er is hiervan door diverse klanten gebruik gemaakt, alle procedures zijn goed afgerond en mede hierdoor hebben meerdere lezers hun grondstuk of huisje nu eindelijk op eigen naam kunnen laten registreren. Het goede nieuws is dat de termijn voor het gebruikmaken van deze ook financieel aantrekkelijke regeling met een jaar verlengd is: nog tot 31 december 2017 kunnen verzoeken tot het aan de agrarische bestemming onttrekken van percelen binnen de ‘zártkert’ bij het kadaster worden ingediend! Ondergetekende is daarbij graag behulpzaam.

 • Update Oprichten Onderneming (bij nr.8)

  • In het zomernummer van 2015 (nr. 8) zijn de mogelijkheden en procedure behandeld voor het oprichten van een onderneming in Hongarije. Net als toen is ook thans het minimum vereiste stamkapitaal voor een Hongaarse besloten vennootschap (‘Kft.’) driemiljoen forint (ca. € 10.000). Voor bedrijven die zijn opgericht tussen september 2007 en 15 maart 2014 gold een minimaal stamkapitaal van slechts 500.000 Ft. De afgelopen drie jaar dienden alle Kft.’s waarvan de statuten wijzigden het stamkapitaal te verhogen naar 3.000.000 Ft. Voor bedrijven waar dat tot op heden nog niet is gebeurd, geldt dat het stamkapitaal (en daarmee de aansprakelijkheid!) uiterlijk tot 15 maart 2017 dient te worden verhoogd naar driemiljoen forint. Alle lezers voor wie dit speelt raad ik dringend aan om contact op te nemen met de boekhouder en zo nodig een advocaat voor het aanpassen van de statuten.

 • Update Bank- en Geldzaken (bij nr. 13)

  • In het artikel over geld- en bankzaken (nr. 13, najaar 2016) werd o.a. kort aangestipt dat de bankbiljetten van 10.000 en 20.000 Ft. sinds enige tijd zijn vervangen door nieuwe exemplaren en dat de oude, oranje-blauw-grijskleurige bankbiljetten van twintigduizend, uitgegeven vóór 2015 nog wettig betaalmiddel zouden zijn t/m 31-12-2016. De vervanging door de nieuwe, groenkleurige bankbiljetten is dermate spoedig verlopen, dat het relatief geringe aantal oude biljetten nog een jaar langer geldig blijft in het dagelijkse betalingsverkeer en wel t/m 31-12-2017. De oude, rood-rozekleurige bankbiljetten van 10.000 Ft. blijven voorlopig nog wel geldig. Verder worden vanaf komende maand (maart 2017) de bankbiljetten van 2.000 en 5.000 Ft. vervangen: het nieuwe briefje van 2.000 Ft. is donker(der) bruin i.p.v. grijs-bruin en het nieuwe biljet van 5.000 Ft. is geel i.p.v. paars. De oude bankbiljetten, uitgegeven vóór 2016 zijn vooralsnog geldig t/m 31 juli 2017 en dienen de komende maanden dus snel te worden omgewisseld; verwacht wordt dat ook deze termijn verlengd zal worden tot het einde van 2017. De uit de roulatie genomen biljetten zijn daarna nog drie jaar gratis om te wisselen voor nieuwe bij alle banken en postkantoren en nog twintig jaar bij de Hongaarse Nationale Bank.

 • Update Erfrecht (bij nr. 10)

  • In 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht geworden en hierover schreef ik in nr. 10 (winter 2015). Sindsdien blijkt ook hierover soms enige onduidelijkheid te bestaan, niet in de laatste plaats bij de erfgenamen, buitenlandse en Hongaarse notarissen en het kadaster. Hierbij herhaal ik daarom graag nog een keer dat het van doorslaggevend belang is of de overledene (erflater) gestorven is vóór of ná 17-08-2015. Het gaat dus niet om de datum wanneer de procedure voor de erfenis is opgestart, maar wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor sterfgevallen van voor die datum geldt het oude systeem, waarbij men de gehele erfenisprocedure door een Hongaarse notaris dient te laten afhandelen. Voor latere gevallen is - in het geval de overledene niet (permanent) in Hongarije woonachtig was - de enige mogelijkheid om in Nederland of België door de notaris aldaar een zgn. ‘Europese erfrechtverklaring’ op te laten stellen. Men dient een deel hiervan te laten vertalen en kan die vervolgens (laten) indienen bij het kadaster, de bank en overige betrokken instanties. Ik realiseer mij dat de procedure ook dan niet eenvoudig is en sta graag erfgenamen bij die hiermee worden geconfronteerd.

 • NIEUWE INFORMATIE Uitkering en Belastingplicht

  Steeds vaker dienen in Hongarije permanent woonachtige (uit Nederland geëmigreerde) gepensioneerden en zij die een arbeids-ongeschiktheidsuitkering ontvangen op verzoek van de Nederlandse belastingdienst een Engelstalig formulier te laten ondertekenen door de Hongaarse belastingdienst, waarbij die aangeeft dat de betreffende persoon in Hongarije belasting-plichtig is. Vaak wordt dit verzoek door de Hongaarse belastingdienst geweigerd. Ten eerste ondertekent men in principe alleen Hongaarse documenten (of documenten die officieel naar het Hongaars vertaald zijn), ten tweede is de Hongaarse fiscus van mening dat het niet tot haar taak behoort om vast te stellen of iemand wel of niet belasting dient te betalen in Nederland. Men wil vaak alleen de gebruikelijke, officiële Europese formulieren innemen en afstempelen. Sommige mensen schijnt het gelukt te zijn wel een stempel en handtekening te krijgen, anderen lukte dat niet. Ik raad degenen voor wie dit geldt aan om een groene Hongaarse belastingpas aan te vragen (als men die nog niet heeft) en een kopie daarvan te maken en mee te sturen naar de Nederlandse belastingdienst als bewijs dat men in Hongarije een fiscaalnummer heeft en geregistreerd staat bij de belastingdienst. Ook een kopie van een brief van de Hongaarse belastingdienst met daarop naam en adres en het 10-cijferige fiscale nummer (beginnend met het cijfer ‘8’) kan als (extra) bewijs worden meegestuurd en uit mijn praktijkervaring blijkt dat dit doorgaans geaccepteerd wordt.

 • NIEUWE INFORMATIE Samenwerking Belastingdiensten

  Nóg een kort nieuwtje over de belastingdienst. De Nederlandse en Belgische fiscus gaat steeds nauwer samenwerken met de collegae in Hongarije. Enkele cliënten met een belastingschuld in hun land van herkomst werden reeds geconfronteerd met een beslaglegging op hun Hongaarse bankrekening of onroerend goed door de Hongaarse belastingdienst, die dit zonder vooraankondiging deed namens de instanties in Nederland. Ook het omgekeerde is tegenwoordig mogelijk; het is dus ook zeker zaak tijdig de Hongaarse belastingen te voldoen, waaronder de premie voor de ziektekosten-verzekering. Er volgt veel sneller dan in de Benelux een onaangekondigde beslaglegging, betalingsregelingen zijn vaak niet mogelijk en er komen incassokosten en boeterente overheen.